يک تعريف حداقل از دموکراسی:

دموکراسی نظام سياسی است که ۳ ويژگی زير را داشته باشد:

۱- در آن به جای يک حزب چندين حزب وجود داشت باشد. يعنی احزاب از حيث تعداد و مرامنامه متنوع باشد.

۲- در آن انتخاب‌های آزاد برگزار شود و حق حقيقی شرکت در آن‌ها برای تمام واجدان شرايط محفوظ باشد.

۳- نظامی که در آن آزادی‌های معدنی و حقوق معدنی تثبيت شده باشد و به نحو کار آمد و موثری بر اساس قانون اساسی و به وسيله‌ی يک دستگاه قانونی حمايت شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید