گروهی می‌گويند ۲۱ دسامبر گروهی می‌گويند ۲۵ دسامبر

می‌گويند ريشه‌ی کلمه‌ی کريسمس از Cristes maesse به معنای عظمت مسيح گرفته شده. می‌گويند اولين جشن کريسمس مربوط به ۲۵ دسامبر ۳۳۶ ميلادی است.

می‌گويند شخصيت پاپانوئل از شخصيت اسقف جوان St.Nicolas گرفته شده. می‌گويند اقلب او را با لباس قرمز و سفيد سوار بر خر در حال هديه دادن به بچه‌ها می‌ديدند.

می‌گويند درخت کريسمس از (درخت بهشتی) منشأ می‌گيرد درخت هميشه سبز. می‌گويند در ابتدا سرو بود ام به دلايل گوناگون درخت کاج جای آن را گرفته. می‌گويند ستاره‌ای که در بالای درخت کريسمس نصب می‌کنند سنبل ستاره‌ی سهيل است.

می‌گويند بارش برف کريسمس را تکميل می‌کند. می‌گويند بارش برف پاکی مسيح را ياد‌اوری می‌کند

حرف آخر: کريسمس مبارک

/ 0 نظر / 2 بازدید