تا حالا به چرخه‌ی حيات فکر کرديد؟
حلق بخشد خاک را لــــــطف خــــــدا               تا خــورد آب و برويــــد صـــــــد گيا
باز خـاکـی را بـبـخشــــــد حلق و لب               تــا گــياهش را خــورد انـدر طـلـب
تازه اين جا پای انسان به ماجرا باز ميشه. مولانا ادامه ميده:
چون گياهش خورد حيوان گشت زفت              گشت حيوان لقمه‌ی انسان و رفت

تا اينجای کارانسان در بالاترين مقام خلقت قرار گرفته ولی به يک باره... سقوط!
باز خاک آمد شـد اکــال بــشـــــــــــر                چون جـدا شد از بشر روح و بـصر

انسان عاقل با اون همه دبدبه و کبکبه در دل خاک به پايان راه خود در چرخه‌ی حيات ميرسه *نقطه‌ی انتهايی دنيا*
واقعا چرا ما انسانها فکر ميکنيم هميشه در برترين مقام خلقت باقی می‌مونيم مگه ما جز يک عضو کوچيک از چرخه‌ی حيات چيز بيشتری هستيم؟!

/ 0 نظر / 7 بازدید