برتری های دانشگاه من 08.gif

سر کلاس ...

استاد - خانم شما مشکلی دارين ؟

A - نه استاد اين خانم انجارو با لات خونه اشتباه گرفته 11.gif

B - خفه شو... ميزنم دندونات بريزه تو شيکمتا 13.gif

استاد - بسه ساکت باشيد ديگه . يکيتون که سنگين تره باشه بياد جلو بشينه 22.gif

A - استاد اين خانم خيلی سنگينه ماشاا... يه تن وزنشه

B - آره راس ميگه آخه خودش مثل پره کاه می‌مونه 09.gif

و اين داستان ادامه داشت...

بازم براتون از برتريای دانشگام ميگم

منتظر باشيد.

/ 0 نظر / 2 بازدید